Witamy na: www.holowka.com.pl | dzisiaj jest środa, 1 października 2014 roku. | Znajdziesz nas w Google+ | znajdziesz nas na Facebook'u

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się albo w trybie zmiany umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki, tj. na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. Jednakże, by móc dokonać podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, a mianowicie umowa spółki musi wyraźnie przewidywać, że podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zmiany umowy, a nadto wskazywać maksymalną wartość podwyższenia, które ma być dokonane bez zmiany umowy spółki oraz jego termin, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej już istniejących. Zapis przywidujący podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie może przybrać następującą formę „Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100 000 złotych do dnia 31 grudnia 2017 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.”

W tym miejscu wskazać należy, iż podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie nie wymaga udziału notariusza i protokołowania przez niego takiej uchwały, co oznacza duże odformalizowanie i oszczędność dla spółki. Co więcej oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają wyłącznie formy pisemnej (pod rygorem nieważności), a nie formy aktu notarialnego.

Jednocześnie warto zauważyć, iż zastrzeżenie w umowie spółki postanowień przewidujących możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie uproszczonym nie wyklucza możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy spółki. W istocie zatem o tym, w jakim trybie następuje podwyższenie kapitału zakładowego decydują wspólnicy (zgromadzenie wspólników) dopiero na etapie podejmowania uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt  III CSK 5/11, publ. OSP 2012/7-8/75).

Wspólnicy decydując się na podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki zobowiązani są podjąć uchwałę w zwykłej formie pisemnej, w której powinna zostać określona co najmniej wysokość, do której zostaje dokonane podwyższenie kapitału zakładowego oraz ilość nowo utworzonych udziałów lub kwotę, o którą podwyższana jest wartość nominalna dotychczasowych udziałów. Warto zauważyć, iż do podjęcia takiej uchwały nie jest wymagana większość, o której mowa w art. 246 § 1 k.s.h., gdyż powyższa uchwała nie jest podejmowana w trybie zmiany umowy spółki.

W doktrynie, jak i orzecznictwie panował spór czy nowe udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień spółki mogą objąć nowi wspólnicy, którzy poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przystąpią do spółki. Powyższa wątpliwość została rozwiana przez Sąd Najwyższy, który w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 roku (sygn. akt III CZP 57/12) wskazał, iż podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Aktualności

Co trzeba zrobić aby założyć firmę trasportową? Jakie są wymagane dokumenty oraz jakie należy ponieść opłaty?

Sądowy proces o wynagrodzenie za korzystanie przez firmę energetyczną z cudzego gruntu nie wstrzymuje biegu okresu zasiedzenia służebności przesyłu na rzecz tej firmy - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2013 r. (sygn. IV CSK 88/13).

Strona 1 z 7  > >>

Kontakt

05-500 Piaseczno,
ul. Raszyńska 14 lok. 6

tel. 22 408 10 10
faks 22 408 14 12

Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Hołówki w Piasecznie specjalizuje się w pomocy krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od początku działalności Kancelaria współpracowała na wyłączność z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. W gronie naszych Klientów znajdują się wyłącznie przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód).
© copyright by: 2010 www.holowka.com.pl-Kancelaria adwokacka adwokata Marcina Hołówki Piaseczno, Raszyńska 14 lok. 6|mapa strony|design by:sayz.pl
valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1