Rejestracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową.

Umowa spółki z o.o. musi być podpisana przez wszystkich wspólników w obecności notariusza (także członkowie zarządu muszą złożyć wzór podpisu w obecności notariusza). Należy pamiętać też o tym, że członkowie zarządu składają wzór podpisu w obecności notariusza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, tj. po zawarciu w formie notarialnej umowy spółki a przed rejestracją w sądzie rejestrowym, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, ruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednakże, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po zawarciu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego nasza kancelaria uzyskuje dla spółki z o.o. w organizacji numery: REGON, NIP oraz rejestruje spółkę na potrzeby VAT i VAT-EU. Następnie kancelaria dokonuje rejestracji spółki z o.o. w organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Kapitał zakładowy spółki nie może by mniejszy niż 5.000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki mogą dopowiadać solidarnie członkowie zarządu, ale tylko wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna). Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy zarząd. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Procedura:

  1. Przygotowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. Akt notarialny przy minimalnym kapitale zakładowym;
  3. Ewentualne przygotowanie umowy najmu siedziby spółki;
  4. Uzyskanie numeru REGON;
  5. Zawarcie umowy rachunku bankowego;
  6. Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz rejestracji VAT;
  7. Złożenie do sądu wniosku z żądaniem zarejestrowania Spółki (Wpis do sądu) oraz obligatoryjnie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Sprzedaż nowo utworzonych spółek z o.o.

Kancelaria prowadzi sprzedaż nowo utworzonych spółek z o.o., gotowych do natychmiastowego podjęcia działalności gospodarczej, zarejestrowanych w sądzie gospodarczym w Warszawie (posiadających wpis do KRS, numer NIP i REGON oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł).

Już w dniu zakupu spółka może rozpocząć działalność gospodarczą (mogą być zawarte pierwsze umowy i wystawione faktury).

Spółki nie posiadają żadnych zobowiązań (oświadczenie sprzedającego w umowie sprzedaży z podpisami notarialnie poświadczonymi), mają „czystą” historię księgową, gdyż są to spółki, które nie prowadziły działalności gospodarczej.

W ramach wynagrodzenia Kancelaria opracuje zmiany do umowy spółki, przygotuje umowy sprzedaży udziałów oraz inne wymagane dokumenty do przeniesienia własności spółki oraz formularzy do sądu/GUS/Urzędu Skarbowego. Kancelaria pomoże też w procesie przeniesienia prawa własności do udziałów u notariusza oraz w rejestracji zmian w sądzie/GUS/Urzędzie Skarbowym.

Wirtualne biuro. Kancelaria umożliwia także skorzsytanie z wirtualnego biura polegającego m.in. na: udostępnianiu stałego adresu do zarejestrowania firmy, udostępnianiu faksu, udostępnieniu numerów telefonicznych, obsłudze sekretariatu (odbieranie i wysyłanie korespondnecji, odbieranie przychodzących rozmów telefonicznych, przekierowywanie połączeń telefonicznych), zdalny dostęp do korespondencji przyjętej przez sekretariat poprzez udostępnienie skanów dokumentów, itp.

Inne ważne informacje o spółce z o.o. są dostępne w tych artykułach:

Inne przydatne informacje na temat funkcjonownia spółki z o.o. można znaleźć na blogu: Zakładanie spółek.