Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast spółka komandytowa nie jest podatnikiem tego podatku; nie jest ona również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego są natomiast wspólnicy spółki komandytowej; wspólnicy o statusie osób fizycznych rozliczają z tytułu uczestnictwa w takiej spółce podatek PIT, a wspólnicy będący osobami prawnymi (jak np. spółki z o.o.) przychody i koszty generowane przez spółkę komandytową wliczają do swojego rozliczenia CIT.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody m.in. z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone powyżej stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Mając powyższe na uwadze, uzyskiwane przez spółkę komandytową przychody i ponoszone przez nią koszty powinny być w ujęciu podatkowym dodawane do przychodów i kosztów spółki z o.o. w takiej proporcji, w jakiej spółka z o.o. uczestniczy w zysku spółki komandytowej. Do ewidencji tych podatkowych przychodów i kosztów w spółce z o.o. można wykorzystać konta pozabilansowe.

Na koniec każdego miesiąca, w ewidencji pozabilansowej spółki z o.o. należy ująć (zbiorczo) wartość osiągniętych w tymże miesiącu przychodów i kosztów podatkowych uzyskanych ze spółki komandytowej, przeliczyć je proporcjonalnie do udziału w jej zysku i dodać do przychodów i kosztów samej spółki z o.o.

Na podstawie zsumowanych powyższych wartości należy ustalać zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych; w podobny sposób należy dokonać rocznego rozliczenia. Natomiast spółka komandytowa samodzielnie nie rozlicza podatku dochodowego i nie składa deklaracji podatkowej dotyczącej dochodu. Oczywiście spółka komandytowa będzie składała deklarację VAT, jeśli będzie posiadała status czynnego podatnika tego podatku.

Na ten temat możesz też przeczytać: http://zakladanie-spolek.com.pl/opodatkowanie-wspolnikow/