Założenie spółki z o.o. przez Internet w ciągu 24h („Spółka 24”)

Założenie spółki z o.o. przez Internet w ciągu 24h (Spółka 24)

Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Elementami koniecznymi do rejestracji spółki z o. o. w nowym trybie są:

  1. Wniosek rejestrowy,
  2. Umowa spółki z o.o. – utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o., który będzie udostępniany w systemie teleinformatycznym. Wzorzec umowy będzie elementem koniecznym do skorzystania z możliwości rejestracji spółki z o. o. przy pomocy Internetu. Należy podkreślić, iż ingerencja w treść wzorca umowy jest niedopuszczalna,
  3. Lista wspólników.

Dokumenty te będą sporządzane na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrywane podpisem elektronicznym uprawnionych osób przy czym nie będzie konieczny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przesłanie wniosku rejestrowego oraz umowy spółki z o. o. i listy wspólników do sądu odbywało się będzie drogą elektroniczną. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy sąd rejestrowy rozpoznawał będzie w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (stąd nazwa potoczna – spółka 24).

Kolejną istotną zmianą mającą na celu uproszczenie rejestracji spółki z o. o. jest fakt, iż dla umowy spółki z o. o. tworzonej w tzw. trybie Spółka 24 zniesiono wymóg aktu notarialnego. Nie mniej jednak zmiana umowy spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, która jest możliwa po zarejestrowaniu spółki dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Ważnym elementem jest również brak wymogu pokrycia kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki. Wniesienie wkładów przez wszystkich wspólników w całości powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki z o. o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy również dodać, iż w celu powstania spółki z o. o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału można wnosić wyłącznie wkłady pieniężne.

Zaznaczyć należy, iż nowy tryb tworzenia i rejestracji dotyczy wyłącznie spółek z o. o.

Na koniec warto przypomnieć o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Płatnikiem podatku jest tu sama spółka, a nie – jak w przypadku tradycyjnego trybu – notariusz. W konsekwencji łatwo jest przeoczyć ten obowiązek, a w związku z tym narazić się m.in. na odpowiedzialność karną skarbową.