Jak założyć firmę transportową?

I krok – Rejestracja działalności

Rejestracja działalności w CEIDG z uwzględnieniem PKD dotyczącego transportu drogowego, w tym wniosek o nadanie NIP, REGON oraz o utworzenie konta płatnika w ZUS. Następnie w ZUSie zgłaszamy na ZUS ZUA wszystkie osoby, które będą objęte ubezpieczeniem (właściciel firmy oraz pracownicy).

II krok – Licencje i zezwolenia

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

Wymagane dokumenty:

– wniosek-do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

– odpis CEIDG, NIP, REGON,

– kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,

– zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność lub oświadczenie o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą i osoby zarządzającej transportem,

– dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

„a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego”

– oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy z odpowiednią kategorią, badania lekarskie dla kierowców),

– wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
– oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej,

– opłata za wydanie licencji

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja wspólnotowa

Zezwolenie wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez Starostę Powiatowego.

Wymagane dokumenty:

-wniosek

-odpis CEIDG, NIP, REGON,

– oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,

– dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych jak wyżej,

– oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

– oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców z uprawnieniami,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

– kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2013 r.) wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji oraz ilości wydanych wypisów.

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką opłata w zł od każdego pojazdu wynosi od 200 do 450 zł;

2) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą opłata w zł wynosi od 700 do 900 zł;

3) za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy opłata w zł wynosi od 800 do 1.000 zł

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.

Za udzielenie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty:

1) na okres do 5 lat – w wysokości 4.000 zł;

2) na okres powyżej 5 lat do 10 lat – w wysokości 8.000 zł.

Za udzielenie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego przewozu osób autobusem lub autokarem pobiera się następujące opłaty:

1) na okres do 5 lat – w wysokości 3.600 zł;

2) na okres powyżej 5 lat do 10 lat – w wysokości 7.200 zł.

informacja wg stanu na dzień: 18 października 2013 roku.

Opracowała: Sylwia Cendrowska