Wpisy

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Nie każdy jest w stanie ponieść koszt wynagrodzenia zaangażowanego w wyboru profesjonalnego obrońcy. A przecież każdy ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy, który pomoże w sytuacji toczącego się postępowania karnego. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Od lipca 2015 roku nie tylko oskarżony, ale także podejrzany będzie mógł korzystać z pomocy obrońcy, w tym także może zażądać wyznaczenia mu obrońcy z urzędu (art. 78 kodeksu postępowania karnego). Osoba wnosząca o przyznanie jej obrońcy z urzędu powinna dołączyć do wniosku dokumenty przedstawiające jej złą sytuację materialną, np.: poświadczenie z informacją o wysokości zarobków, o wysokości renty lub emerytury, oświadczenie o posiadanym majątku, o stanie rodzinnym, o stanie zdrowia powodującym zwiększone wydatki. Innymi okolicznościami uzasadniającymi przyznanie obrońcy z urzędu będzie pozostawanie bez pracy, pobieranie nauki, pozostawanie na utrzymaniu rodziców lub konkubenta, zobowiązania alimentacyjne itp. Wszystkie okoliczności dotyczące statusu majątkowego muszą być udokumentowane a więc samo oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej nie jest wystarczające.

Wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu można pobrać wchodząc na ten link: wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

 

Foto dzięki uprzejmości Poulsen Photo / freedigitalphotos.net

Nowy regulamin dla sklepu internetowego

Nowy regulamin sklepu internetowego

25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta.

W związku z powyższym stracą moc przepisy: ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Od 25 grudnia 2014 r. konsumenci otrzymają nowe prawa, np.: wydłużenie terminu na zwrot zakupionego przez internet towaru do 14 dni, bez podawania powodu zwrotu.  Jeśli regulamin sklepu internetowego nie będzie zawierał aktualnego zapisu o tym prawie konsumenta to konsument będzie miał prawo do zwrotu towaru w przeciągu roku licząc od dnia dokonania zakupu w sklepie internetowym. Czytaj dalej Nowy regulamin dla sklepu internetowego

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W sytuacji, gdy wspólnik nie zgadza się na dobrowolne wystąpienie ze spółki, zaś jego dalsze pozostawanie w spółce jest niecelowe lub niewskazane wówczas pozostałym wspólnikom (posiadającym łącznie udziały stanowiące więcej niż połowę kapitału zakładowego) przysługuje prawo wystąpienia do sądu z żądaniem wyłączenia danego wspólnika ze spółki, przy czym wyłączenie takie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika. W tym miejscu warto zauważyć, iż umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z takim powództwem także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W takiej sytuacji powinni oni pozwać wszystkich pozostałych wspólników, czyli wspólnika, którego wyłączenia żądają, jak również wspólników, którzy nie wystąpili z takim żądaniem. Czytaj dalej Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z o.o. przez internet jest łatwe

Od 1 stycznia 2012 r. możliwa jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wychodzenia z domu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków w formie tradycyjnej, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nie trzeba dysponować tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, wystarczy założyć indywidualne konto na platformie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Spółka powstanie w oparciu o jednolity dla wszystkich użytkowników wzorzec umowy. Mankamentem tej procedury jest to, iż ewentualna zmiana tego kontraktu dopuszczalna jest dopiero po zarejestrowaniu spółki i odbywa się w sposób tradycyjny. Dokonując rejestracji przez internet, spotkamy się z kolejnym ograniczeniem, polegającym na niemożliwości pokrycia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym.

Więcej na ten temat: Założenie spółki z o.o. przez Internet w ciągu 24h („Spółka 24”)